Συντονισμός Έργου

Συντονισμός Έργου

Φορέας Υλοποίησης: Δίκτυο ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ
Διάρκεια Υλοποίησης: 18 μήνες
Η ενοποίηση των λειτουργιών – Συντονισμός, Παρακολούθηση, Διαχείριση, αποσκοπεί σε μια ενιαία αντιμετώπιση του Έργου με αλληλοτροφοδότηση στοιχείων – παρατηρήσεων-επισημάνσεων και προτάσεων έτσι ώστε το έργο συνολικά να επιτύχει τον ανώτερο βαθμό των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων με τη συνειδητή συμμετοχή του συνόλου των εμπλεκομένων, είτε άμεσα (εταίροι), είτε έμμεσα (αρμόδιοι φορείς, χρήστες) με το έργο και με τη μεγαλύτερη οικονομία χρόνου, προσωπικού και οικονομικών πόρων).
Οι βασικοί στόχοι της Δράσης είναι:
  • η συνεχής παρακολούθηση και ο έλεγχος για την επίτευξη των στόχων του Έργου
  • η παράδοση των αναμενόμενων παραδοτέων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
  • η ενημέρωση των εταίρων για τον προγραμματισμό των εργασιών

Κατά την Δράση αυτή, ο Συντονιστής θα εκτελέσει τις ακόλουθες ενέργειες:
  • Προσδιορισμός των εργασιών και προγραμματισμό τους στο χρόνο σε συνάρτηση με τον προγραμματισμό της υλοποίησης ενός εκάστου έργου / δράσης
  • Παρακολούθηση της πορείας ένταξης και της πορείας των δεικτών Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
  • Οικονομική – Λογιστική Διαχείριση Έργου
Η πρώτη δραστηριότητα αυτού είναι η σύνταξη ενός εγγράφου προγραμματισμού στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά τα καθήκοντα του κάθε εταίρου, το πρόγραμμα εργασίας, το χρονοδιάγραμμα και η μεθοδολογία της κάθε εργασίας. Αυτό θα γίνει από το συντονιστή του έργου, βάσει της πρότασης.
Όλη η παρακολούθηση του έργου θα γίνεται σε καθημερινή βάση με επικοινωνία μεταξύ των εταίρων και συντονιστή , η παρακολούθηση των εργασιών και προθεσμιών, η παρακολούθηση της τεχνικής και επιστημονικής ποιότητας των εργασιών και η πρόοδος των εργασιών καθώς και η επίβλεψη διοικητικών, νομικών, οργανωτικών και οικονομικών πτυχών. Ένα άλλο βασικό εργαλείο για αυτό το πακέτο εργασίας είναι οι συναντήσεις που θα γίνονται μεταξύ των εταίρων για την παρακολούθηση και έλεγχο της πορείας του έργου. Η παρακολούθηση της πορείας των εργασιών θα γίνει επίσης με την κατάρτιση των 6 τριμηνιαίων εκθέσεων παρακολούθησης καθώς και την τελική έκθεση του έργου. Πέρα από αυτό θα γίνονται και επιτόπιες επισκέψεις στελεχών του συντονιστή στις έδρες των εταίρων,προκειμένου να λυθούν επί τόπου οι όποιες δυσκολίες ή απορίες σε σχέση με την πορεία του έργου.