Αποτελέσματα Επιτυχόντων- Επιλαχόντων

Ανάρτηση αποτελεσμάτων Επιτυχόντων- Επιλαχόντων
Της Δράσης 2- Summer School σε νέους επιστήμονες συναφών ειδικοτήτων με το περιβάλλον.

Του έργου: «Ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων, αγροτών και εκπαιδευτικών για τη προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.) – KarlaSchool».

Εκ Μέρους της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων