Σύντομο Βιογραφικό Εκπαιδευτών

Ιχθυοπανίδα Εσωτερικών Υδάτων


Οι εκπαιδευόμενοι θα ενημερωθούν για τα είδη της ιχθυοπανίδας του ταμιευτήρα της Κάρλας, θα γνωρίσουν στο πεδίο τις πλέον σύγχρονες και ενδεδειγμένες μεθόδους παρακολούθησης για τα είδη ψαριών γλυκού νερού και τη διαδικασία επιλογής της καταλληλότερης ανά περίσταση μεθόδου δειγματοληψίας.Επίσης, θα αναλυθούν οι παράμετροι παρακολούθησης ιχθυοπανίδας (βασικά χαρακτηριστικά ειδών και πληθυσμών, οικοτόπων, πιέσεων και απειλών) που επιτρέπουν τη σύνταξη αναφορών και πρωτοκόλλων στο πλαίσιο της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και τη διαμόρφωση στόχων διατήρησης για τα γηγενή είδη, αφού πρώτα αποσαφηνιστούν οι βασικές κατευθύνσεις της Οδηγίας. Θα τονιστεί η σχέση της πρωτογενούς πληροφορίας με τη βάση δεδομένων - βασική προϋπόθεση για την εξαγωγή ασφαλώνσυμπερασμάτωνπου αφορούν τις τάσεις που επικρατούν στο συγκεκριμένο οικοσύστημα.

Τέλος, οι συμμετέχοντες, μέσω της συνδυασμένης θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, θα αναπτύξουν δεξιότητες και γνώσεις που θα προάγουν τη δημιουργία σχέσεων αλληλεπίδρασης και αμοιβαίουοφέλους ανάμεσα στον τοπικό πληθυσμό και τις περιοχές του δικτύου Natura 2000, με στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Απόστολος Αποστόλου

Γεννήθηκε στη Λάρισσα το 1972. Είναι πτυχιούχος και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης "Ιχθυολογία -Ιχθυοκαλλιέργεια" του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Σόφιας. Το 2002 κατέθεσε επιτυχώς διδακτορική διατριβή στον ομώνυμο φορέα. Από το 2003 εργάζεται στο Ινστιτούτο Ζωολογίας της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών, το οποίο το 2010 μεταρρυθμίστηκε ως Ινστιτούτο για την Βιοποικιλότητα και την Έρευνα Οικοσυστημάτων. Από το 2014εργάζεται στην αντίστοιχη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

Ολικό επιστημονικό έργο:δημοσιεύσεις 38, βιβλία2, συμμετοχές σε συνέδρια 27, ετεροαναφορές 107, συμμετοχές σε προγράμματα 32. Επίσης χρίζει υπεύθυνος ιχθυολογικής συλλογής, επικεφαλής τερευνητικής ομάδας, θεματικός συντάκτης στο Acta Zoologica Bulgarica και μέλος στο συμβούλιο διαχείρησηςτου φορέα. Έχει συμμετάσχει στην επιστημονική επιτροπή 3 συνεδρίων και ετησίως παραδίδει εργαστήρια ζωολογίας στους πρωτοετείς φοιτητές του Αγγλόφωνου Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου ΔασοπονίαςΣόφιας. Συμμετέχει σε 5 επιστημονικές οργανώσεις. Είναι γνώστης Αγγλικής Βουλγαρικής γλώσσας, επίσης κατέχειδίπλωμα αυτόνομης κατάδυσης NAUI ** και ελεύθερης κατάδυσης AIDA International **.


Μαρία Χαμόγλου

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1979. Είναι πτυχιούχος της Σχολής Τεχνολόγων Ιχθυολόγων του ΤΕΙ Μεσολογγίου με βαθμό αποφοίτησης 8/10. Το 2013 απόκτησεΜεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος» της Γεωπονικής σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με βαθμό αποφοίτησης 8,45/10.Από τον Οκτώβριο του 2001 έως και τον Σεπτέμβριο του 2009 εργάστηκε στο χώρο της ιχθυοκαλλιέργειαςσε ιχθυογεννητικούς σταθμούς, στον τομέα της παραγωγής ως υπεύθυνη παραγωγής εκκολαπτηρίου, υπεύθυνη τμήματος ζωντανής τροφής και φορτώσεων.Από τον Μάρτιο του 2011 ως τον Φεβρουάριο του 2018 εργάστηκε στον Φορέα Διαχείρισης Κάρλας - Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού ως υπεύθυνη του προγράμματος Περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και του προγράμματος παρακολούθησης της ιχθυοπανίδας βάση των Οδηγιών 92/43/ΕΚ και της Οδηγίας Πλαίσιο 60/2000/ΕΚ. Από τον Μάρτιο του 2018 εργάζεται στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών στο πρόγραμμα «Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, πιέσεις, χρήση) των υδάτων της χώρας».

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συνίστανται στην καταγραφή της ιχθυοπανίδας των εσωτερικών υδάτων και στην ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Έχει 2 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, ένα σε επιστημονικό βιβλίο και 15 παρουσιάσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.