Σύντομο Βιογραφικό Εκπαιδευτών

Ποιότητα νερού και Διαχείριση Υδατικών Πόρων


Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Η Θεματική Ενότητα «Διαχείριση Υδατικών Πόρων» στοχεύει στη θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευομένων σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων της λίμνης Κάρλας, χρησιμοποιώντας νέες πρακτικές και τεχνολογίες στον υπολογισμό του υδατικού δυναμικού και των υδατικών αναγκών υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής. Θα παρουσιασθεί συνοπτικά ένα ολοκληρωμένο σύστημα προσομοίωσης του υδατικού δυναμικού και των υδατικών αναγκών παρουσιάζεται για τη λεκάνη απορροής του Ταμιευτήρα της Κάρλας, τα οποίο έχει χαρακτηριστεί από το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (GR08) ως ένα «Ιδιαιτέρως Τροποποιημένο Υδατικό Σύστημα», ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα επιμέρους μοντέλα του συστήματος που καλύπτουν θέματα επιφανειακής και υπόγειας υδρολογίας, υδρολογικού ισοζυγίου, βελτιστοποίησης υδατικού ισοζυγίου και διαχείρισης υδατικών πόρων. Αποτέλεσμα της εφαρμογής του συστήματος προσομοίωσης είναι η δυνατότητα ανάπτυξης μιας συνολικής ολοκληρωμένης και ορθολογικής στρατηγικής διαχείρισης των υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής, που καλύπτει τόσο θέματα ποσότητας όσο και θέματα ποιότητας και απαντά στο ερώτημα των περιβαλλοντικών και κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής που επιδρά στη διαθεσιμότητα, ποιότητα και διαχείριση των υδατικών πόρων.

Ποιότητα υδάτων

Κύριος στόχος της εκπαίδευσης είναι η εισαγωγή των εκπαιδευόμενων στην Οδηγία Πλαίσιο για τα ύδατα (Οδηγία 2000/60/ΕΚ), στις έννοιες της οικολογικής και χημικής κατάστασης και στις κύριες προβλέψεις της ανωτέρω Οδηγίας. Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις σε σχέση με τα βιολογικά, φυσικοχημικά, υδρομορφολογικά στοιχεία ποιότητας, στις ουσίες προτεραιότητας και τους ειδικούς ρύπους που παρακολουθούνται στις λίμνες της χώρας και ειδικά στον Ταμιευτήρα της Κάρλας. Θα παρουσιασθούν οι εθνικές μέθοδοι οικολογικής ταξινόμησης των λιμνών και η σύνδεσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας. Επιπροσθέτως, θα συζητηθεί το αναθεωρημένο Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων της Θεσσαλίας στα τμήμα που αφορά τον ταμιευτήρα της Κάρλας (κατάσταση, προβλήματα, βασικά και συμπληρωματικά μέτρα). Κατά την πρακτική εκπαίδευση στον ταμιευτήρα θα γίνει επίδειξη μετρήσεων φυσικοχημικών παραμέτρων, λήψης δειγμάτων φυτοπλαγκτού και βενθικών μακροασπονδύλων. Στο εργαστήριο θα γίνει επίδειξη/εκπαίδευση στην αναγνώριση βενθικών μακροασπονδύλων.

Βάσω Τσιαούση

Γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 1968. Το 1990 αποφοίτησε από το Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Περιβαλλοντική Βιολογία στο Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ το 1995. Στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ – ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ εργάζεται από τον Ιούλιο 1994. Από το 2002 κατέχει τη θέση της Υπεύθυνης Tομέα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών. Έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση, και ως Υπεύθυνη έργου, διαφόρων Ευρωπαϊκών έργων, σχετικών με τη διατήρηση και διαχείριση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων.

Έχει λάβει μέρος σε διεθνή συνέδρια, συναντήσεις και επιτροπές. Έχει εργαστεί σε θέματα του δικτύου Natura 2000 (αναγνώριση των περιοχών, σχέδια διαχείρισης και παρακολούθησης, βάση δεδομένων περιοχών Natura 2000 κ.λπ.) και βιοποικιλότητας. Το 2008 συμμετείχε στον σχεδιασμό του εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων της χώρας σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ. Από το 2012 είναι υπεύθυνη του δικτύου παρακολούθησης της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των υδάτων των λιμνών που υλοποιεί το ΕΚΒΥ, υπό την εποπτεία της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.


Λάμπρος Βασιλειάδης

Ο Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης είναι μόνιμος επιστημονικός συνεργάτης (Εργαστηριακό Διδακτικό Πρoσωπικό, ΕΔΙΠ, με αντικείμενο Υδρολογία και Προσομοίωση Υδατικών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Απέκτησε το Πτυχίο του Τμήματος Περιβάλλοντος από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου το 1995. Συνέχισε τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου University of Newcastle Upon Tyne της Αγγλίας, του απονεμήθηκε το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Master of Science) στην Περιβαλλοντική Μηχανική το 1996, και αναγορεύθηκε διδάκτορας (Δρ.) στην ερευνητική περιοχή της υδρολογίας, των υδατικών πόρων και της υδροπληροφορικής από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το 2010. Είναι μέλος του Εργαστηρίου Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων του Π.Θ. και έχει συμμετάσχει ως μέλος σε ερευνητικά προγράμματα και σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης με αντικείμενο την Υδρολογία, τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων και τις εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στη Διαχείριση Περιβάλλοντος και Υδατικών Πόρων. Επίσης, διαθέτει σημαντική εμπειρία σε μελέτες σχετικές με προγράμματα σπουδών λόγω της συμμετοχής του σε έργα ΕΠΕΑΕΚ αναμόρφωσης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Τέλος, διαθέτει επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες υδραυλικών έργων και μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Συμμετέχει στη διδασκαλία μαθημάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, όπως: γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, υδρολογία, στοχαστική υδρολογία, σχεδιασμό και λειτουργία ταμιευτήρων και φραγμάτων, προσομοίωση συστημάτων υδατικών πόρων, πλημμύρες, ξηρασίες και πρόγνωση υδρομετεωρολογικών κινδύνων, καθώς και στη διδασκαλία σεμιναριακών μαθημάτων σε θέματα περιβάλλοντος και διαχείρισης υδατικών πόρων με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Έχει συνεπιβλέψει και συνεπιβλέπει ικανοποιητικό αριθμό μεταπτυχιακών εργασιών ειδίκευσης και διπλωματικών εργασιών φοιτητών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: α) την υδρολογική προσομοίωση, β) την ανάλυση, προσομοίωση και πρόγνωση ακραίων υδρολογικών γεγονότων (πλημμύρες και ξηρασίες), γ) επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υδρολογία και τους υδατικούς πόρους, δ) την χωρική και χρονική ανάλυση, εκτίμηση και προσομοίωση υδρομετεωρολογικών δεδομένων, ε) την ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων, στ) τις εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκόπισης στην υδρολογία και ζ) περιβαλλοντικές επιπτώσεις υδροτεχνικών έργων. Είναι μέλος επιστημονικών και επαγγελματικών ενώσεων, όπως της International Association of Hydrological Sciences (IAHS), της European Geosciences Union (EGU), της European Water Resources Association (EWRA), της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων (ΕΕΔΥΠ), και της International Environmental Μodelling and Software Society (iEMSs), και κριτής άρθρων διεθνών επιστημονικών περιοδικών (π.χ. Natural Hazards and Earth System Sciences, Water Resources Management, Hydrological Processes, European Water, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment). Τέλος, είναι εθνικός εκπρόσωπος στο πρόγραμμα COST ES1404: A European network for a harmonised monitoring of snow for the benefit of climate change scenarios, hydrology and numerical weather prediction και αναπληρωματικός εθνικός εκπρόσωπος στα προγράμματα COST ES0901: European Procedures for Flood Frequency Analysis (FloodFreq) και CA15206: Payments for Ecosystem Services (Forests for Water).

Ο Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 85 άρθρα και 60 ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά εθνικών και διεθνών συνεδρίων και έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό τεχνικών εκθέσεων και υδρολογικών και υδραυλικών μελετών και μελετών διαχείρισης υδατικών πόρων. Το δημοσιευμένο έργο του έχει δεχθεί περισσότερες από 630 αναφορές (580 ανεξάρτητες αναφορές) όπως αναφέρονται στη βάση δεδομένων Scopus με περισσότερες από 1200 αναφορές στη βάση δεδομένων Google Scholar.


Παντελής Σιδηρόπουλος

Ο Δρ. Σιδηρόπουλος Παντελής, είναι Συντονιστής του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου–Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού.Απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ίδιου Τμήματος.Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. και Μεταδιδακτορικός Επιστημονικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου «Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίαςκαι τουΠρογράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος» του Τμ. Πολιτικών Μηχανικών του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. Έχει ειδίκευση στα εξής θέματα: Στοχαστική Προσομοίωση - Βελτιστοποίηση και Διαχείριση Υδατικών Πόρων με έμφαση τους υπόγειουςυδροφορεί, Γεωστατιστική, Υδραυλικά Έργα, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Έχει διδακτική εμπειρία από το 2011 σε μαθήματα του Π.Μ.Σ. και Π.Π.Σ. του Τμ. Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. και του Π.Π.Σ. του Τμ. Πολιτικών ΜηχανικώνΑ.Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας. Έχει συγγραφικό έργο με 11 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, 5 σε επιστημονικά βιβλία και πάνω από 40 σε συνέδρια, ερευνητικό έργο με συμμετοχή σε 6 ερευνητικά έργα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, της υδρολογικής λεκάνης της Κάρλας και μελετητικό με συμμετοχή σε 9 μελέτες, με αντικείμενο τη διαχείριση των υδατικών πόρων, υδρολογία, υδραυλική και αντιπλημμυρική προστασία τεχνικών έργων. Τέλος, είναι μέλος επιστημονικών Ενώσεων της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (Ε.Υ.Ε.), της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων (Ε.Ε.Δ.Υ.Π.), της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας και της InternationalAssociationofHydrologicalSciences (I.A.H.S.) καθώς επίσης και κριτής άρθρων των διεθνών επιστημονικών περιοδικών «EuropeanWater»EWRAJournal, WaterResourcesManagement, RemoteSensing και Resources, International Journal of Environmental Researchand Public Healthκαι JournalofWater. Το δημοσιευμένο έργο του έχει δεχθεί 30 αναφορές όπως αναφέρονται στη βάση δεδομένων Scopus με h-index=4. 68 αναφορές στη βάση δεδομένων GoogleScholar


Γιάννης Βέργος

Ο Ιωάννης Βέργος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου της Σόφιας ΚλίμεντΌχριντσκι με ειδίκευση στην Υδροβιολογία και την Προστασία Υδάτων και κάτοχος των μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης: 1.«Σύγχρονα συστήματα αγροτικής παραγωγής στο μεσογειακό χώρο με έμφαση στην αειφορική παραγωγή και τη χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών» στην κατεύθυνση «Αλιευτικής και υδρόβιας ζωικής παραγωγής» της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 2. «Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος» του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι τελειόφοιτος μεταπτυχιακός φοιτητής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή» του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Έχει απασχοληθεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε διοικητικές θέσεις και ερευνητικά προγράμματα και στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχειρίσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος ως υπεύθυνος παρακολούθησης της υλοποίησης δράσεων και προγραμμάτων του Γ΄ΚΠΣ 2000-2006 και του ΕΣΠΑ 2007-2013,ενώ από το 2014 ανήκει στο επιστημονικό προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού με αντικείμενο την παρακολούθηση ποιότητας υδάτων και ορνιθοπανίδας, ενώ συμμετέχει και στο Πρόγραμμα LIFE «Διατήρηση και διαχείριση του Κιρκινεζιού (Falconaumanni) σε τρεις ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της Ελλάδας».

Είναι γνώστης της Αγγλικής, της Γαλλικής και της Βουλγαρικής γλώσσας, μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο κλάδο των ΠΕ Ιχθυολόγων και ενεργός εθελοντής της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας.