Φορέας Διαχείρισης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου - Δέλτα Πηνειού

Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.Δε.Πη.

Ο Φορέας Διαχείρισης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου - Δέλτα Πηνειού (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.Δε.Πη)


είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και συστάθηκε το 2003 βάση του νόμου 2742/1999 όπως τροποποιήθηκε από τον 3044/2002. Επανασυστάθηκε με διευρυμένα όρια και με νέα ονομασία με βάση το Νόμο 4519/2018
Διεύθυνση: Κτήριο του Πρώην Γυμνασίου, Κανάλια Μαγνησίας,
Δήμος Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ. 38500.
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 2428073993
φαξ: 2428073001
website : http://www.fdkarlas.gr
 

Σκοπός της δημιουργίας του Φορέα

είναι η προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου σε τμήματα της περιοχής φύσης της περιοχής Κάρλας – Μαυροβούνιου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου και ειδικότερα:
 • Η διαχείριση και η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής Κάρλας – Μαυροβούνιου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου.
 • Η διαχείριση και ανάδειξη του υπό σύσταση λιμναίου περιβάλλοντος της Κάρλας και των λοιπών λιμνών (ταμιευτήρων) της περιοχής, καθώς και της ευρύτερης αυτών περιοχής.
 • Η ανάδειξη, η διαχείριση των υφιστάμενων ενδιαιτημάτων της πανίδας – χλωρίδας, με ιδιαίτερη έμφαση της ορνιθοπανίδας της περιοχής.
 • Η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω, της ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων και ιδιαίτερα των υδατικών πόρων της περιοχής, με έμφαση, στην εφαρμογή των αρχών, της περιβαλλοντικής κατεύθυνσης στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, καθώς και στην ανάπτυξη υποδομών παραγωγής ενέργειας, φιλικών προς το περιβάλλον.
 • Η ανάπτυξη ήπιων μορφών εναλλακτικού τουρισμού.
 • Η εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση του κοινού και των φορέων για την αρμονική συνύπαρξη ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και φυσικών διεργασιών.

Οι αρμοδιότητες του Φορέα είναι:

 • Η σύνταξη σχεδίου διαχείρισης της περιοχής ευθύνης.
 • Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός των έργων και δραστηριοτήτων καθώς και των χρημοτοικονομικών μέσων που αυτά συνεπάγονται, που αποσκοπούν στην προστασία και ανάδειξη της περιοχής.
 • Η κατάστρωση ετησίου σχεδίου διάθεσης νερού που παρέχεται για άρδευση μέχρι την σύσταση και λειτουργία του φορέα προστασίας και διαχείρισης των υδάτων της υδρολογικής λεκάνης κατ΄ εφαρμογή της οδηγίας 2000/60/ΕΕ.
 • Η διαχείριση των δημοσίων εκτάσεων της περιοχής Λίμνης Κάρλας και για την εύρυθμη Περιβαλλοντική λειτουργία των έργων της λίμνης Κάρλας καθώς και των υπολοίπων ταμιευτήρων της περιοχής.
 • Η διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με το άρθρο του ν. 1650/1986.
 • Η γνωμοδότηση στις αρμόδιες υπηρεσίες για τη χορήγηση αδειών χρήσεως νερού και την κατασκευή και λειτουργία έργων εκμετάλλευσης του υδατικού δυναμικού της περιοχής.