Workshops ενημέρωσης ομάδων γεωργών και κτηνοτρόφων της περιοχής για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την προστασία της βιοποικιλότητας

Workshops ενημέρωσης

Φορέας Υλοποίησης: ΜΚΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ
Διάρκεια Υλοποίησης: 16 μήνες
Σ τόχος της δράσης είναι η προστασία ενός ευαίσθητου υγροτοπικού συστήματος. Το πρόγραμμα κατάρτισης θα απευθύνονται στις παραγωγικές ομάδες του πρωτογενή τομέα της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου, δηλαδή τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους. Έχει παρατηρηθεί και τεκμηριωθεί με επιστημονικά δεδομένα, ότι η ρύπανση που διαπιστώθηκε στα υδατικά συστήματα της λεκάνης απορροής της Κάρλας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε σημειακές πηγές ρύπανσης, προκαλούμενες από ανεξέλεγκτες πρακτικές του πρωτογενούς τομέα. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της «περιβαλλοντικής συνείδησης» των δύο αυτών ομάδων και κυρίως των νέων γεωργών και κτηνοτρόφων.
Ειδικότερα, προτείνεται να πραγματοποιηθεί θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στο πεδίο, στις παρακάτω δέσμες θεμάτων:

1η Ομάδα – Γεωργοί

Θεωρητική ενότητα:
 1. Ελαχιστοποίηση των κινδύνων που συνδέονται με αγροτικές δραστηριότητες για τον άνθρωπο, ζωικών και φυτικώνειδών που δεν αποτελούν στόχο, καθώς και για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας:
  • Ενημέρωση για τη νομοθεσία που διέπει τα γεωργικά φάρμακα και την ορθή χρήση τους.
  • Ορθή χρήση και ρύθμιση ψεκαστικών μηχανημάτων.
  • Διαχείριση αποβλήτων που προέρχονται από αγροτική δραστηριότητα.
 2. Αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων
  • Αειφόρος διαχείριση των εδαφικών πόρων.Προστασία από τη διάβρωση με τους κατάλληλους καλλιεργητικούς χειρισμούς. Αποφυγή της αλάτωσης (χρήση καλής ποιότητας νερού και ορθής τεχνικής άρδευσης, λελογισμένες λιπάνσεις). Διατήρηση/επαύξηση της οργανικής ουσίας που αποδομείται ταχύτερα λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών (αποφυγή καψίματος της καλαμιάς, ενσωμάτωση φυτικών υπολειμμάτων, οργανικές λιπάνσεις).
  • Αειφόρος διαχείριση των υδάτινων πόρων.Ορθολογική χρήση του νερού για άρδευση ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες των φυτών. Υιοθέτηση αποτελεσματικότερων συστημάτων άρδευσης και καλλιεργειών προσαρμοσμένων σε γενικότερες κλιματικές αλλαγές.
  • Αειφόρος διαχείριση της βιοποικιλότητας στα γεωργικά συστήματα,η οποία θα ισχυροποιήσει την ικανότητά τους να προσαρμόζονται σε βιοτικές και αβιοτικές (π.χ. φυσικοχημικοί παράγοντες)πιέσεις που δέχονται από το περιβάλλον.Διατήρηση των χαρακτηριστικών του τοπίου, διατήρηση των φυτικών φραχτών κατά την αναπαραγωγική περίοδο των πτηνών, μέτρα αποφυγής επέκτασης των χωροκατακτητικών φυτών.
Πρακτική Ενότητα:
 • Υπόδειξη σε αποθήκη για την ασφαλή αποθήκευση γεωργικών φαρμάκων, οδηγίες διαχείρισης κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων, διαχείριση λοιπών ρυπαντών που αφορούν στη χρήση και εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων όπως: χάρτινες συσκευασίες, υγρά απόβλητα, φθαρμένα μέσα ατομικής προστασίας (π.χ. γάντια, μάσκα).
 • Υπόδειξη ελέγχου του ψεκαστικού μηχανήματος από ειδικό επιστήμονα, πρακτική επίδειξη ορθού ψεκασμού στον αγρό, μέτρηση διασποράς ψεκαστικού νέφους.
 • Εφαρμογή ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών (ορθή χρήση νερού και λιπαντική αγωγή,υιοθέτηση καλών γεωργικών πρακτικών).
 • Αξιολόγηση της κατανόησης/εμπέδωσης της εκπαιδευτικής ύλης έμμεσα με την παρακολούθηση στον αγρό των πρακτικών που ακολουθούν οι αγρότες στις δραστηριότητες που σχετίζονται με τους γενικούς δείκτες για την ασφαλή χρήση των γεωργικών φαρμάκων και ορθολογική χρήση των λιπασμάτων.

2η Ομάδα – Κτηνοτρόφοι

Θεωρητική ενότητα:
 • Ενημέρωση για τη νομοθεσία «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις».
 • Αειφόρος διαχείριση των βοσκοτόπων.Προστασία από υπερβόσκηση και υποβόσκηση με προσδιορισμό της βοσκοϊκανότητας αυτών. Αποφυγή συμπίεσης του εδάφους.
 • Παροχή γνώσης σχετικά με τις:
  • Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» ενισχύονται ενδεικτικά δαπάνες στις εξής κατηγορίες: 1) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης. 2) Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης.
  • Δράση 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην Κτηνοτροφία». Στόχος της δράσης είναι η διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, η οποία αποτελεί το πλέον σημαντικό εργαλείο για την γενετική παραλλακτικότητα, που είναι βασική προϋπόθεση για την επιβίωση των ειδών, συνεισφέροντας αποφασιστικά στην αειφόρο ανάπτυξη.
Πρακτική Ενότητα:
 • Εκπαίδευση των κτηνοτρόφων για τη σωστή διαχείριση ποιμνίων και αγελών.
 • Σωστή διαχείριση των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.
 • Υπόδειξη σε οργανωτικά θέματα για την εφαρμογή των Δράσεων.
 • Αξιολόγηση της κατανόησης/εμπέδωσης της εκπαιδευτικής ύλης έμμεσα με την παρακολούθηση στις κτηνοτροφικές μονάδες των πρακτικών που ακολουθούν οι κτηνοτρόφοι στις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ρύπανση του περιβάλλοντος.
Η κατάρτιση αυτή θα ολοκληρωθεί σε δύο κύκλους (Α΄ κύκλος εικοσιπέντε (25) γεωργοί και εικοσιπέντε (25) κτηνοτρόφοι, Β΄ κύκλος εικοσιπέντε (25) γεωργοί και εικοσιπέντε (25) κτηνοτρόφοι). Μετά από την ολοκλήρωση της κατάρτισης θα γίνει αξιολόγηση από τους καταρτισθέντες με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων ικανοποίησης σχετικά με α)τηνπληρότητα/επάρκεια της κατάρτισης β) την ποιότητα της κατάρτισης γ) το θεωρητικό και πρακτικό ενδιαφέρον (χρησιμότητα) κατά εκπαιδευτικό αντικείμενο δ) την επάρκεια της κατάρτισης ε) προτάσεις για νέα θέματα ζ) επιπλέον σχόλια, παρατηρήσεις. Παραδοτέα:
 1. Έκθεση ολοκλήρωσης της δράσης, στην οποία θα παρουσιάζονται λεπτομερώς οι διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν για την υλοποίησης της εν λόγω δράσης, το υλικό της ενημέρωσης και το τι πραγματοποιήθηκε σε κάθε ημέρα. Επιπλέον, θα αποτυπωθούν οι απορίες των συμμετεχόντων, οι ανάγκες τους, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν – 16ος Μήνας.
 2. Ερωτηματολόγιο, στο οποίο θα παρουσιάζεται ο βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων και προτάσεις για τη βελτίωση των σεμιναρίων – 16ος Μήνας.

Νέα για τη Δράση αυτή

Photo Gallery