Ενημέρωση και δημοσιότητα

Ενημέρωση και δημοσιότητα

Φορέας Υλοποίησης: Δίκτυο ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ
Διάρκεια Υλοποίησης: 18 μήνες
Η διάχυση του Έργου αποσκοπεί στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την υλοποίηση του σχεδίου και για τα αναμενόμενα θετικά του αποτελέσματα.

Αναλυτική περιγραφή Δράσης:

Δημιουργία και παραγωγή ενημερωτικού υλικό: το οποίο θα απευθύνεται στις ομάδες στόχους του έργου και θα αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τους με στόχο την εξασφάλιση της συμμετοχής τους στο έργο. Το Δίκτυο “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ”, που είναι και ο συντονιστής εταίρος του έργου,  με δική του μέριμνα θα προετοιμάσει, θα συμπληρώσει και θα εκτυπώσει  ενημερωτικό φυλλάδιο που αφορά το σύνολο του έργου, όπως είναι  η φιλοσοφία του, οι σκοποί, οι εμπλεκόμενοι Φορείς, η μεθοδολογία του και τα παραδοτέα του έργου, προκειμένου ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να ενημερωθεί για το σύνολο του έργου.

Η ποσότητα των εντύπων θα είναι περιορισμένη δεδομένου ότι για την επικοινωνία και τη δημοσιότητα του έργου θα χρησιμοποιηθούν άλλα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και δημοσιότητας, όπως είναι  το Διαδίκτυο και τα SOCIAL MEDIA.

Δελτία τύπου στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο: προβλέπεται αποστολή δελτίων τύπου στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο όλης της χώρας σχετικά με το έργο, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του (τουλάχιστον 1 δελτίο τύπου/μήνα).

Δημιουργία ιστοσελίδας του Έργου: στην ιστοσελίδα θα αναρτώνται πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα, Αρμοδιότητες Φορέων, Σχεδιαζόμενα Έργα, Πορεία Προγράμματος, Φιλοξενία βιντεοσκοπημένου υλικού, ανά ημέρα και ανά θεματική ενότητα, όπως επίσης και άλλες πληροφορίες σχετικές με την υλοποίηση και το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος.

Με αυτόν το διαδικτυακό τόπο του έργου, θα αναπτυχθεί μια αμφίδρομη επικοινωνία με όλους τους περιηγητές του διαδικτύου και θα εξασφαλιστεί η έγκυρη, έγκαιρη και πλήρη ενημέρωσή τους  σε όλους τους τομείς και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο έργο. Σκοπός της δράσης είναι τα οφέλη της βιώσιμης διαχείρισης να επεκταθούν και εκτός του χώρου της Προστατευόμενης Περιοχής της Κάρλας, στον κοινωνικό και οικονομικό περίγυρο, με τη συνεργασία των τοπικών φορέων και πολιτών με περιβαλλοντικές ευαισθησίες.

Επίσης θα μεταφερθούν καλές πρακτικές σε άλλους παρόμοιους Φορείς της επικράτειας με συναφές αντικείμενο.

Βιντεοσκόπηση – Δημιουργίαοπτικοακουστικού υλικού

Το Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” αναλαμβάνει τη βιντεοσκόπηση όλων των εργασιών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων κάθε μορφής ,που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου και θα δημιουργήσει μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, την οποία μπορούν να επισκέπτονται μέσω διαδικτύου όλοι οι ενδιαφερόμενοι για να ενημερωθούν για το περιεχόμενο των σεμιναρίων που θα διοργανωθούν στα πλαίσια του έργου, όπως είναι:

  1. Summer School για νέους επιστήμονες,
  2. Σεμινάρια στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και
  3. Workshops για αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής.

Η βιντεοσκόπηση και η ταξινόμηση όλων των εργασιών, μετά από επεξεργασία (μοντάζ) έχει τα εξής θετικά αποτελέσματα:

  1. Δημιουργία χρήσιμου οπτικοακουστικού υλικού για το έργο, ο οποίο μπορεί να διανέμεται ελεύθερα και να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό υλικό, σε Φορείς όπως είναι τα ΚΠΕ,ή ο ίδιος ο Φορέας Διαχείρισηςτης Π.Ο.Κα.Μα.ΚεΒε., που δέχονται κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες.
  2. Δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης ανά δράση και ανά θεματική ενότητα
  3. Διάχυση της παραγόμενης γνώσης σε χιλιάδες άλλους ενδιαφερόμενους και όχι μόνο στα άτομα που θα συμμετέχουν στα κάθε μορφής σεμινάρια (επιστήμονες, εκπαιδευτικούς, αγρότες και κτηνοτρόφους)
  4. Μεταφορά των γνώσεων και των καλών πρακτικών σε ομοειδείς Φορείς,που ασχολούνται με παρόμοια οικοσυστήματα, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το υλικό αυτό,για τις δικές τους ανάγκες εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης.
  5. Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στη διάχυση της γνώσης και καλύτερη επίτευξη των στόχων του προγράμματος που είναι η όσο το δυνατό μεγαλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση περισσότερων πολιτών σε θέματα προστασίας και διαχείρισης των ευαίσθητων οικοσυστημάτων.

Δημιουργία και φιλοξενία διαδικτυακής πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης (e-learning): η διαδικτυακή πλατφόρμα θα φιλοξενήσει το βιντεοσκοπημένο υλικό που θα προκύψει από τα σεμινάρια και το SummerSchool, το οποίο και θα λειτουργεί ως εκπαιδευτικό υλικό. Σε κάθε ενδιαφερόμενο θα παρέχεται η δυνατότητα μέσα από την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης (e-learning) να υποβάλλει ερωτήματα που θα δρομολογούνται και θα απαντώνται ηλεκτρονικά από το δίκτυο ειδικών επιστημόνων που εργάζονται στον Φορέα Διαχείρισης Κάρλας,όπως και από τους επιστήμονες που θα διδάξουν στα πλαίσια του έργου.

Με την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης πολλαπλασιάζονται τα αποτελέσματα του έργου, εφόσον αποτελεί υλικό που θα είναι στη διάθεση, όχι μόνο των συμμετεχόντων στο έργο αλλά και στο ευρύ κοινό και για τέσσερα (4) επιπλέον χρόνια μετά τη λήξη του Έργου. Με αυτό τον τρόπο, θα δίδεται η ευκαιρία σε όλους τους πολίτες ελεύθερα να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν πάνω στα θέματα που το έργο εξετάζει, ερευνά και επικοινωνεί προς τα έξω.