Ανάπτυξη εφαρμογής εκπαιδευτικού παιχνιδιού για τη βιοποικιλότητα της Κάρλας

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού παιχνιδιού

Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Μελέτης για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς στη λίμνη Βοιβηίδα – Κάρλα - (ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ)
Διάρκεια Υλοποίησης: 10 μήνες
Σ τη σημερινή εποχή, λόγω της μεγάλης απήχησης και της ευκολίας της πρόσβασης του διαδικτύου, ειδικά σε νεαρές ηλικίες, θεωρείται πως η ανάπτυξη μιας εφαρμογής για smartphonesκαι tablets που θα έχει τη μορφή παιχνιδιού θα προσεγγίσει πολύ μεγάλομερίδιο του πληθυσμού. Αποτελεί ένα σύγχρονο, εναλλακτικό τρόπο μάθησης, μια εκπαιδευτική διαδικασία που θα εμπλουτίζει τις περιβαλλοντικές γνώσεις του χρήστη, θα τον ευαισθητοποιεί στα θέματα αυτά και παράλληλα θα του προσφέρει ψυχαγωγία.
Αυτή η εφαρμογή – παιχνίδι θα έχει τη μορφή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με σκοπό τη γνωριμία του χρήστη με το συγκεκριμένο οικοσύστημα της Κάρλας και τη σημαντικότητα της ύπαρξής του στη φυσική μορφή του, καθώς επίσης, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού για τη προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας στην λίμνη Κάρλα.
Η εφαρμογή θα δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα επιλογής επιπέδου δυσκολίας (χαμηλό – μεσαίο – υψηλό) και μέσω ερωτήσεων θα περνάει – ανεβαίνει τα επίπεδα ανάλογα με τη βαθμολογία που θα συγκεντρώνει από τις σωστές απαντήσεις. Οι ερωτήσεις θα έχουν τη μορφή πολλαπλών επιλογών. Σε μερικά επίπεδα ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει σταυρόλεξα για να περάσει στο επόμενο πεδίο ή να αναγνωρίσει από τις φωτογραφίες διαφόρων ειδών πανίδας και χλωρίδας που θα δίνονται το όνομα του εικονιζόμενου.
Στα αρχικά επίπεδα θα υπάρχουν γενικές ερωτήσεις για τη βιοποικιλότητακαι τα οικοσυστήματα, όπως Τι ξέρεις για τηβιοποικιλότητα, Αναγνώριση Πανίδας, Αναγνώριση Χλωρίδας κλπ. Καθώς ο χρήστης θα περνάει επίπεδα οι ερωτήσεις θα γίνονται πιο συγκεκριμένες και θα αφορούν τη βιοποικιλότητα και το οικοσύστημα της λίμνης Κάρλας. Την εφαρμογή αυτή οι χρήστες θα μπορούν να την κατεβάσουν από το διαδίκτυο δωρεάν. Το πρόγραμμα θα καλύψει βιωσιμότητα για 3 έτη.